Lekta AI Sp. z o.o.

realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

„Realizacja prac B+R w zakresie technologii Przetwarzania Języka Naturalnego, Uczenia Maszynowego oraz Big Data na potrzeby opracowania innowacyjnego środowiska programistycznego ułatwiającego tworzenie, wdrażanie, utrzymanie oraz monitoring inteligentnych systemów dialogowych języka mówionego”.

Celem niniejszego projektu jest udoskonalenie systemu przetwarzania języka naturalnego Lekta, który dzięki wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji, machine learning oraz Big Data, pozwoli na tworzenie zaawansowanych systemów dialogowych języka mówionego oraz wirtualnych asystentów głosowych. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności firmy Lekta AI innowacji produktowej w postaci znacznie udoskonalonego środowiska programistycznego Lekta, tworzącego unikalną platformę ułatwiającą opracowywanie, budowę, wdrażanie i utrzymywanie inteligentnych systemów dialogowych oraz wirtualnych asystentów głosowych o funkcjonalnościach niedostępnych dotąd na rynku. 

Wartość projektu to 5 652 340,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 3 653 878,50 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (1. Oś Priorytetowa: Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”).

Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise”.

Głównym celem projektu jest nabycie przez firmę Lekta AI licencji na system automatycznego rozpoznawania mowy (ASR – Automatic Speech Recognition), a następnie jego integracja z systemem przetwarzania języka naturalnego Lekta (NLP – Natural Language Processing). Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności firmy Lekta AI innowacji procesowej w postaci opracowania optymalnych mechanizmów współpracy systemu ASR z systemem NLP, co podniesie innowacyjność dotychczasowych produktów spółki oraz skróci czas tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise. Wartość projektu to 2 392 350,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 856 040,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć otwartych innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‑2020: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

„Opracowanie innowacyjnej Platformy wykorzystującej graficzne środowisko programistyczne do projektowania indywidualnych systemów dialogowych i asystentów głosowych”.

Głównym celem projektu jest opracowanie przez spółkę Lekta AI nowatorskiej Platformy do wydajnego, elastycznego i efektywnego tworzenia zaawansowanych systemów dialogowych i asystentów głosowych. Oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do działalności firmy Lekta AI innowacji produktowej w postaci chmurowej Platformy wykorzystującej graficzne środowisko programistyczne do tworzenia zaawansowanych systemów dialogowych, bazującej na najnowszych dostępnych technologiach i narzędziach, a przy tym jednocześnie oferującej interfejs nie stanowiący bariery dla użytkownika nieposiadającego wiedzy eksperckiej (programistycznej). Wartość projektu to 7 754 031,88 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 5 464 403,24 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (1. Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw”).